Проектът Carma: планиране и управление на кариерата в професионалното образование

Всеизвестен е проблемът, че нуждите на пазара на труда и компетенциите на завършващите ученици не се припокриват напълно. Преходът от “света на училището” към “света на работата” не е лесен дори в сферата на професионалното образование. Фокусът на професионалното образование е насочен към непрекъснато усвояване на професионални компетентности, но учениците имат нужда не само от тях, а и от “меки умения”, за да намерят своето място на пазара на труда.  Те включват успешно кариерно планиране, ориентиране и умения за управление на кариерата. Това са именно целите на проекта Carma, финансиран от програма Еразъм+.

Проектът Carma: планиране и управление на кариерата в професионалното образование.

Днес в Европа непрекъснато расте броят на учениците в професионалното образование, които са в риск от отпадане.

Основната цел на проекта Carma е да подготви учители от държавите партньори – и се надяваме където е възможно и в колкото се може повече други европейски държави – да дават съвети за планиране и управление на кариерата на учениците, които се обучават в съответните училища, за да развият нови умения, чрез които да бъдат подпомогнати да взимат по-добри решения за своята кариера. Това ще ги направи много по-мотивирани и броят на застрашените от отпадане ще намалее значително. Благодарение на това завършващите ученици ще имат много повече възможности да отговорят на очакванията на пазара на труда.

За да бъдат постигнати целите, нашият международен консорциум, от посочените държави – Унгария, България и Финландия, под ръководството на компанията за образователно консултиране и издателна дейност Raabe Klet, се е заел с разработването на “Наръчник за управление на кариерата” за учители от професионални училища. В България ще се проведе тренинг на основата на Наръчника, в който ще бъдат включени по 5 учители от държавите-партньори по проекта. Обучените учители ще проведат експериментални сесии в своите училища с общо 100 ученици.

Как ще бъде разработен Наръчника за управление на кариера?

Съдържанието на Наръчника е разработено под ръковоството на екипа от Факултета по педагогика към Университета по технологии и икономика  (Бупадеща) и Raabe Klet (Унгария). Доктор Джорджи Молнар, д-р Видекине и д-р Джудит Ремении – зам. ръководител на факултета,  управляват процеса. Разбира се, те разчитат на събраната информация от партньорите от Финландия, Унгария и България, тъй като това е от първостепенно значение за полезността на Наръчника при прилагането му в отделните държави. Информацията от партньорите осигурява представа за състоянието, трудностите и практиките в различните образователни системи. Следващият етап от проекта е да започне прилагането на Наръчника по време на различни пилотни сесии. По тази начин ще се събере опит от използването му в специфична социо-културна среда и ще се генерира обратна връзка.

Учениците в професионалните училища мислят, че знаят как да пишат CV – те се нуждаят от методи да развият способности за себеопознаване и социални умения.

В началния етап на проекта с цел придобиване на външно мнение, относно връзката между темата на проекта и съдържанието на наръчника, трима от партньорите по проекта организираха проучване на основата на  Фокус група. По време на срещите модератори водиха дискусии с три групи експерти и представители на целевата група (кариерни консултанти, учители от професионални училища и ученици). Участниците във Фокус групите обсъдиха основните проблеми и предизвикателства, които стоят пред професионалното образование в трите държави.

Selfinvest покани 10 кариерни консултанти от сферата на професионалното образование, професионалните училища от Weis и Brahe се обърнаха към 10 учители и ученици, които са външни за професионалните институции. Дискусиите започнаха с обсъждане на силните, слабите страни, рисковете и възможностите на образователните системи, продължи с тяхното мнение за необходимите умения, които е важно да притежават учениците, за да се реализират на пазара на труда. На база на мнението на участниците в дискусионните групи се оказа, че учениците имат нужда да научат повече за процеса на търсене на работа, как да си разработят стратегия за справяне по време на интервю за работа. В заключение се установи липсата на меки умения, свързани със заетостта, включващи практически знания за личностно развитие, социални и умения за сътрудничество на работното място.

За допълнителна информация за проекта. Виж тук

Comments are closed.